III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

REGULAMIN KONKURSU:

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

 

I. Organizatorzy Konkursu:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim

 

II. Patronaty i instytucje wspierające:

Minister Edukacji Narodowej

Minister Obrony Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Lublin
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Dolnośląski Kurator Oświaty
Lubelski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Urząd Miasta Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości

 

Patronat medialny:

TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

 

III. Cele Konkursu:

1.   Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

 

IV. Kategorie prac.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1.  Esej o Żołnierzach Wyklętych lub wspomnienia kombatanta.
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych – Bohaterach Niezłomnych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
•    uczniowie szkół gimnazjalnych
•    uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

V. Kryteria oceniania.

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa. 
4.  Estetyka pracy.
5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
6.  Plagiaty oraz skopiowane grafiki bez podania źródła nie będą podlegać ocenie.
7. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

 

 VI. Parametry prac konkursowych:

1. Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca  była samodzielna, czy pod kierunkiem nauczyciela.
2.  Prace pisemne w kategorii szkół gimnazjalnych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1;
przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
3. Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie pracy przesyłką pocztową.
5. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu). 
6. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).

 

VII. Przebieg Konkursu:

I etap – prace konkursowe przyjmowane są w jednym z 5 regionów:
1. Lublin - województwa: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie;
adres: Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin, tel.: 691-018-871;
2. Poznań - województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie;
adres: Związek Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolski, ul. J.H. Dąbrowskiego 3/2, 60-838 Poznań, tel.: 883-044-933;
3. Szczecin - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie;
adres: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3, 70-402 Szczecin, tel.: 601-856-738;
4. Wrocław - województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie;
adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, tel.: 607-440-176;
5. Białystok - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
adres: Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski, ul. Wasilkowska 45, 15-117 Białystok, tel.: 507-325-402.
Podsumowanie etapów regionalnych i wręczenie nagród odbędzie się w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku w dniu 1 marca 2014 roku. Podsumowanie etapu regionalnego w Lublinie odbędzie się w dniu finału konkursu ogólnopolskiego. 
Komisje konkursowe I etapu regionalnego typują do finału ogólnopolskiego najlepsze prace z każdej kategorii.
II etap – uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie 28 marca 2014 roku.

 

VIII. Harmonogram Konkursu:

1. Prace konkursowe w I etapie konkursów regionalnych należy przesyłać do 15 stycznia 2014 roku na adresy organizatorów regionalnych w zależności od województwa w jakim znajduje się szkoła. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
2. Wyniki Konkursu – etapów regionalnych będą ogłoszone 20 lutego 2014 roku na stronie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: www.nsz.com.pl oraz na stronach organizatorów konkursu: www.gim19.lublin.plwww.4lo.lublin.pl,www.odraniemen.orgwww.bch.org.pl.
3. Podsumowanie I etapu Konkursu regionalnego, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 1 marca 2014 roku w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu uroczystego wręczenia nagród.
4. Podsumowanie II etapu Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom etapu ogólnopolskiego odbędzie się 28 marca 2014 roku w Lublinie. Podsumowanie etapu regionalnego w Lublinie odbędzie się również 28 marca 2014 roku w Lublinie.

 

IX. Jury

1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich, pracownicy uczelni wyższych.
2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

 

 X. Nagrody:

1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. 
3. Współorganizatorzy i związki kombatanckie mogą wyróżnić najlepsze prace np. za prace związane z Kresami Wschodnimi.
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny i książki.
5. Nagrodą dla zdobywców pierwszych miejsc w II etapie Konkursu jest udział w edukacyjnej wyprawie historycznej na Wileńszczyznę organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, według regulaminu wycieczki.
6. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

 

XI. Zasady uczestnictwa:

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3. Konkurs ma charakter jawny.
4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.
9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

 

XII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
Bechta Mariusz, Jata `44 Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego "Radzyń Podlaski" w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.
Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.
Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956, 2011.
Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993.
Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.
Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" 1945-1952, Warszawa 1992.
Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010
Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.
Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996.ipn.gov.pl
nsz.com.pl
http://brygadaswietokrzyska.pl
http://podziemiezbrojne.blox.pl
http://www.zaporczycy.pl


Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.nsz.com.pl oraz na stronach współorganizatorów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 691-018-871.