Statut Fundacji im. Bolesława Chrobrego

Rozdział I

Postanowienia Ogólne


§ 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Bolesława Chrorego” z siedzibą w Szczecinie zwana dalej Fundacją, ustanowiona, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, przy ul. Piłsudskiego 22/2, dnia 6 lutego 2006 r., repertorium A nr 343/2006 prowadzonej przez Notariusza Lecha Zagozda

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Fundacja może używać skrótu „Fundacja im. B. Chrobrego”.

§ 4. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.

§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 7 Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r.
o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 8 Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 8 a. Nadzór nad Fundacją sprawuje ministrem właściwy do spraw oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji


§ 9. Celami Fundacji są:

1) działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów,

2) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również współpracy europejskiej,

3) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,

4) wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym również w zakresie kultury fizycznej i sportu,

5) działalność w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,

6) propagowania historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie,

7) działalność edukacyjna i społeczna w zakresie i na rzecz rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego, w tym również kampanie promocyjne, wystawy, rozwój nowych rynków oraz badania rynku rybnego,

8) pomoc osobom niepełnosprawnym oraz działalność na rzecz ich integracji, w tym również wspieranie organizacji i instytucji zajmujących  się pomocą i opieką nad osobami niepełnosprawnymi,

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające przestrzeganie prawa, w tym w szczególności prawa wyborczego, zarówno w kraju, jak i za granicą,

12) pomoc i wspieranie Polonii oraz Polaków mieszkających za granicą, w tym także organizacji, szkół i instytucji działających na ich rzecz.

§ 10. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej oraz oświatowej,

2) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,

3) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz specjalistów różnych dziedzin,

4) promowanie i prowadzenie inicjatywy wydawniczej, oświatowej i edukacyjnej oraz organizowanie sympozjów i konferencji naukowych lub popularno społecznych,

5) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
w różnych dziedzinach życia społecznego,

6) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowo-edukacyjnych oraz obozów aktywności sportowej, w tym spływów kajakowych, oraz pieszych i rowerowych rajdów krajoznawczych,

7) organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych, w tym zbiórek publicznych i balów charytatywnych,

8) organizowanie i prowadzenie imprez publicznych,

9) wspieranie, organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych,

10) opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych, organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach, wspieranie wzrostu popytu na gatunki nie w pełni eksploatowane, prowadzenie doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych,

11) opracowanie i przeprowadzenie badania rynku rybnego, w tym w szczególności operacje dotyczące badania lub oceny preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybnych, wpływu dostępności produktów rybnych na ich popyt, sezonowości popytu na produkty rybne oraz wpływu dochodów konsumentów i cen produktów rybnych na popyt tych produktów,

12) organizowanie, współpraca oraz uczestnictwo w zakresie kontroli i nadzoru wyborów władz publicznych lub samorządowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w szczególności na terytorium Unii Europejskiej oraz państw, które ratyfikowały Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie, 04.11.1950 toku,

13) współpraca i pomoc organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom, których statutowych cele są zbierze z statutowymi celami Fundacji im. Bolesława Chrobrego.

§ 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11a. 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli, przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

§ 11 b. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

- 85.10 Z Wychowanie przedszkolne

- 85.20 Z Szkoły podstawowe

- 85.31 A Gimnazja

- 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć szkolnych i rekreacyjnych

- 85.52 Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

- 85.59 A Nauka języków obcych

- 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację

- 87.30 Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

- 87.90 Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

- 88.10 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

- 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- 90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

- 90.04 Z Działalność obiektów kulturalnych.
 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji


§ 12. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 2 600 zł. (dwa tysiące sześćset złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 13. Majątek fundacji stanowią również:

1) darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,

2) dotacji i subwencje osób prawnych,

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

7) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne.

§ 14. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 15. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim moim majątkiem.

§ 16. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji§ 17. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Nadzorcza Fundacji, Zgromadzenie Fundatorów, Rada Programowa Fundacji.

§ 18. Zarząd Fundacji składa się od jednej (1) do trzech (3) osób i jest powoływany na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów, przy czym pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów i jego kadencja upływa z dniem 31 grudnia 2008 roku.

§ 19. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 20. Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

§ 21. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. Pierwszego Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji wybierają Fundatorzy.

§ 22. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, Rady Nadzorczej Fundacji i Rady Programowej Fundacji.

§ 23. Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

7) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności i przedstawiania ich Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Nadzorczej Fundacji

8) występowania z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o powołaniu członka do Rady Programowej Fundacji

9) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji

10) określa strukturę organizacyjną Fundacji

§ 24. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Zgromadzenie Fundatorów.

§ 25. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 26. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są:

a)      w przypadku powołania zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu Samodzielnie.

b)     w przypadku powołania zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 27. W każdym przypadku do czynności prawnej w wyniku, której nastąpi rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji w kwocie powyżej 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzania Fundatorów.

§ 28. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.

§ 29. W przypadku śmierci Fundatorów Zarząd Fundacji spośród członków Rady Nadzorczej Fundacji powołuje dwóch członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 30. Zgromadzenie Fundatorów jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 31. W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 32. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków. Każdemu z fundatorów przysługuje jeden głos.

§ 33. Do Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

4) wyrażanie zgody na zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań lub rozporządzanie prawem Fundacji, których wartość przekracza 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych),

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, celu Fundacji oraz jej likwidacji,

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Rady Nadzorczej Fundacji i Rady Programowej Fundacji

§ 34. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przez Zarząd Fundacji lub na wniosek, co najmniej jednego członka Zgromadzenia Fundatorów złożony w Zarządzie Fundacji.

§ 34a. Rada Nadzorcza Fundacji jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.

§ 34b. Składa się z trzech osób i jest powoływana na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza Fundacji powoływana jest przez Fundatorów i jej kadencja upływa z dniem 31 grudnia 2008 roku.

§ 35. Fundator nie może zostać członkiem Rady Nadzorczej Fundacji.

§ 35a. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 36. Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo odwołania całej Rady Nadzorczej Fundacji, jak również każdego z jej członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

§ 37. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Pierwszego Przewodniczącego wybierają Fundatorzy.

§ 38. Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy i działa według regulaminu uchwalonego przez siebie.

§ 39. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w obecności, co najmniej połowy członków. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły przechowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 40. Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

1) zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,

2) przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów,

3) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium do 31 marca kolejnego roku członkom Zarządu Fundacji.

§ 41. Rada Programowa Fundacji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Jej członków powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony. Odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

§ 42. Członkiem Rady Programowej Fundacji może być jedynie osoba legitymująca się nieskazitelnym charakterem i autorytetem społecznym.

§ 43. Zasady działalności Rady Programowej Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Programową a zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

 


§ 44. 1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej, informacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej, w rozmiarach służących dla realizacji celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

 - Rybołówstwo w wodach morskich 03.11 Z

- Rybołówstwo w wodach śródlądowych 03.12 Z

- Produkcja artykułów piśmiennych - 17.23 Z

- Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, w tym:

a. Drukowanie gazet - 18.11 Z

b. Pozostałe drukowanie - 18.12 Z

c. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13 Z

d. Introligatorstwo i podobne usługi - 18.14 Z

- Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20 Z

- Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - 56.21 Z

- Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem, w zakresie oprogramowania, w tym:

a. Wydawanie książek - 58.11.Z

b. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z

c. Wydawanie gazet - 58.13.Z

d. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z

e. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20 Z

- Działalność agencji informacyjnych - 63.01 Z

- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21 Z

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22 Z

 - Reklama, w tym:

a. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z

b. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12 A

c. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12 B

d. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C

e. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D

- Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z

 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –78.10 Z

 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd Fundacji, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. Zgromadzenie Fundatorów może w każdym przypadku odwołać decyzję Zarząd Fundacji o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej w danym zakresie.

4. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. Zgromadzenie Fundatorów może w każdym przypadku zmienić decyzję Zarządu Fundacji określającej zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 45. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 46. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 47. 1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 48. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 49. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI

Zmiana Statutu§ 50. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe§ 51. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 52. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 53. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 54. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 55. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 56. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 57. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 58. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.